Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Akava toteaa lausunnossa sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi että luonnoksen jatkovalmistelussa tulisi selkiyttää tämän hankkeen yhteys sosiaali- ja terveysministeriössä meneillään olevaan hallituksen kärkihankkeeseen. Luonnos HE eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja...

2.2.2018

Akava toteaa lausunnossa sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi että luonnoksen jatkovalmistelussa tulisi selkiyttää tämän hankkeen yhteys sosiaali- ja terveysministeriössä meneillään olevaan hallituksen kärkihankkeeseen.

Luonnos HE eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa.

Sosiaaliturvan osalta esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettua lakia, lapsilisälakia, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia, kansanterveyslakia, erikoissairaanhoitolakia, aravarajoituslakia, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia sekä lakia vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta.

Vaikka esitysluonnoksessa todetaan, että valmistelun tukena on toiminut työryhmä, jossa ovat olleet edustettuina sisäministeriön maahanmuutto-osaston lisäksi muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö, valmisteluaineistosta ei ilmene millään tavoin esitysluonnoksen suhdetta sosiaali- ja terveysministeriössä meneillään olevaan hallituksen kärkihankkeeseen, jossa arvioidaan laajasti Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvalainsäädännön uudistustarpeita. Tämän työryhmän tavoitteena on valmistella hallituksen esitys asumisperusteisen sosiaaliturvan muutoksista, joka on tarkoitus antaa syksyllä 2018.

Akava toteaa, että ennen lausuttavana olevan luonnoksen jatkovalmistelua selkiytettäisiin hankkeen yhteys STM:ssä meneillään olevaan hallituksen kärkihankkeeseen. Kahden eri ministeriöissä – osittainkin samaa asiaa koskevan säädöskokonaisuuden – valmistelua ja saattamista eduskunnan käsiteltäväksi ilman, että niiden keskinäistä suhdetta olisi valmisteluasiakirjoissa selkeytetty, ei voi pitää kannatettavana eikä perusteltuna.

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 11.12.2017
Lausunnon diaarinumero 158/62/2017
Lausunnon päiväys 19.1.2018
Lausunnon laatijat Heikki Taulu, Paula Ilveskivi

Lue lisää aiheesta