Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

Lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle Akava muun muassa toteaa, että covid-19 on osoittanut tarpeen varautua poikkeuksellisiin oloihin yritysten tukemiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi. Akava katsoo, että yritysten aineettomia investointeja on pyrittävä lisäämään ja korostaa vihreän kasvun merkitystä ja pitää tärkeänä, että ilmasto- ja ympäristöpoliittinen näkökulma on vahvasti mukana avustuspäätöksien kriteeristössä kestävän kasvun sekä vastuullisen yritystoiminnan tukemiseksi.

17.8.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua lakiluonnoksesta ja nostaa esiin seuraavat näkökulmat.

Lakiluonnos on pääosin selkeä ja kattava.

Avustusmuodot ovat jatkossakin yritysten kehittämisavustus sekä toimintaympäristön kehittämisavustus. Uutena luonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi yrityksille mahdollisuus saada kehittämisavustusta poikkeuksellisissa oloissa toiminnan tukemiseksi, sopeuttamiseksi ja maksuvalmiuden turvaamiseksi. Akava katsoo, että covid-19 on osoittanut tarpeen varautua poikkeuksellisiin oloihin yritysten tukemiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi.

Luonnoksen mukaan tavoitteena on pk-yritysten uudistuminen, kestävää kasvu, kansainvälistyminen ja parempi kilpailukyky. Olennaista on huomioida eri kokoisten ja erilaisten yritysten tarpeet ja alueellinen tilanne, jossa avustuksen vaikuttavuus korostuu työllisyyden ja elinvoiman lisääjänä. Painopiste on perustellusti kasvupotentiaalissa pk-yrityksissä. Avustusta voi saada sekä aineellisiin että aineettomiin investointeihin. Akava katsoo, että yritysten aineettomia investointeja on pyrittävä lisäämään.

Lisäksi päämääränä on myös vähähiilisen ja hiilineutraalin talouden sekä digitalisaation edistäminen. Akava korostaa vihreän kasvun merkitystä ja pitää tärkeänä, että ilmasto- ja ympäristöpoliittinen näkökulma on vahvasti mukana avustuspäätöksien kriteeristössä kestävän kasvun sekä vastuullisen yritystoiminnan tukemiseksi.

Korkeakoulujen, kuntien, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä on tiivistettävä entisestään. Akava pitää hyvänä, että toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää ”yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin, yritysten tarvitsemien palvelujen kehittämiseen, yritysten välisen yhteistyön, yritysten ja korkeakoulujen sekä tutkimuslaitosten välisen yhteistyön ja soveltavan tutkimuksen edistämiseen, sekä muihin yritysten toimintaympäristöä, kehittymisedellytyksiä ja innovaatiotoimintaa parantaviin hankkeisiin.” Tämä tukee mm. alueellista TKI-toimintaa, elinvoimaisuutta ja työllisyyttä.

Yritysten kehittämisavustuksissa on alueellisesti eroja siinä, millaisia hankkeita tuetaan. Akava kiinnittää huomiota yritysten yhdenvertaisuuteen avustusten myöntämisessä. ELY-keskusten rooli merkittävä ja ohjausvalta ja -vastuu korostuu sen osalta, millaisia painopisteitä alueellisessa kehittämisessä ja elinkeinopolitiikassa nähdään tarpeen tukea. Päämääränä tukee olla työllisyyden, osaamisen, innovaatioiden ja kasvun edistäminen.

ELY-keskuksien resurssien riittävyys pitää turvata ja huolehtia siitä, että prosessi on sujuva, mahdollisimman vähän hallinnollisesti kuormittava ja yrityksille on tarjolla neuvontaa. Avustuskriteerien tulee olla selkeät ja läpinäkyvät ja mahdollisiin päällekkäisyyksiin eri rahoittajatahojen työnjaossa on kiinnitettävä huomiota. Avustusten vaikuttavuutta tulee seurata ja arvioida säännöllisesti.

Tuovinen Anu
Akava ry

Lausuntopyyntö 1.7.2020, VN/15277/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 079/62/2020
Lausunnon päiväys 14.8.2020
Laatija Anu Tuovinen

Lue lisää aiheesta