Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalla varhaiskasvatuslaiksi, että laadukas varhaiskasvatus edistää naisten työelämään osallistumista, työelämän tasa-arvoa sekä perheiden arjen sujuvuutta. Akava huomauttaa, että varhaiskasvatus on laaja kokonaisuus, jossa keskeistä on tasapaino lapsen perusturvallisuuden vahvistamisen, yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisen sekä psyykkisen ja sosiaalisen kasvun sekä oppimisen edistämisen...

20.3.2018

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalla varhaiskasvatuslaiksi, että laadukas varhaiskasvatus edistää naisten työelämään osallistumista, työelämän tasa-arvoa sekä perheiden arjen sujuvuutta. Akava huomauttaa, että varhaiskasvatus on laaja kokonaisuus, jossa keskeistä on tasapaino lapsen perusturvallisuuden vahvistamisen, yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisen sekä psyykkisen ja sosiaalisen kasvun sekä oppimisen edistämisen kesken. Varhaiskasvatuslakiin on palautettava aiempi säätely henkilöstömitoituksesta. Riittävä henkilöstömitoitus on laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen perusta. Riittävän mitoitus on varmistettava koko toiminta-ajaksi. Varhaiskasvatuslain tavoitteiden saavuttamiseksi pedagogiseen varhaiskasvatukseen osallistumista on lisättävä ja maksuttomuutta laajennettava nykyisestä. Akava esittää että säädetään uudestaan kaikille subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Akavan mielestä on tärkeää, että jokaisessa varhaiskasvatuksen ryhmässä toteutuu henkilöstön koulutusrakenne, jossa kaksi kolmesta vastuullisesta työntekijästä on korkeasti koulutettuja. Varhaiskasvatuslakiin on lisättävä lapsiryhmässä tehtävää työtä tukemaan asiantuntijapalveluja, joita tarjoavat konsultoivat psykologit, varhaiskasvatuksen kuraattorit ja perhetyöntekijät.

Luonnos HE eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi

Varhaiskasvatus tukee kasvua, kehitystä ja oppimista

Lausunnon pääkohdat:

  • Laadukas varhaiskasvatus edistää naisten työelämään osallistumista, työelämän tasa-arvon sekä perheiden arjen sujuvuuden parantamisessa.
  • Varhaiskasvatus on laaja kokonaisuus, jossa keskeistä on tasapaino lapsen perusturvallisuuden vahvistamisen, yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisen sekä psyykkisen ja sosiaalisen kasvun sekä oppimisen edistämisen kesken.
  • Varhaiskasvatuslakiin on palautettava aiempi säätely henkilöstömitoituksesta. Riittävä henkilöstömitoitus on laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen perusta. Riittävän mitoitus on varmistettava koko toiminta-ajaksi.
  • Varhaiskasvatuslain tavoitteiden saavuttamiseksi pedagogiseen varhaiskasvatukseen osallistumista on lisättävä ja maksuttomuutta laajennettava nykyisestä.
  • Säädetään uudestaan kaikille subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen.
  • On tärkeää, että jokaisessa varhaiskasvatuksen ryhmässä toteutuu henkilöstön koulutusrakenne, jossa kaksi kolmesta vastuullisesta työntekijästä on korkeasti koulutettuja.
  • Varhaiskasvatuslakiin on lisättävä lapsiryhmässä tehtävää työtä tukemaan asiantuntijapalveluja, joita tarjoavat konsultoivat psykologit, varhaiskasvatuksen kuraattorit ja perhetyöntekijät.

 

Akava lausuu kunnioittavasti hallituksen esityksestä seuraavaa:

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus. Sen merkitys lapsen myöhemmälle kehitykselle ja oppimiselle tutkimuksin todennettu Siitä huolimatta varhaiskasvatusta säännellään väljästi ja siltä puuttuvat laadun kriteerit.

Varhaiskasvatus luo perustan lapsen koko koulu- ja oppimispolulle. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella lisätään koulutuksen tasa-arvoa, tasataan lasten kotitaustasta johtuvia eroja ja parannetaan myöhempiä oppimistuloksia. Laadukas varhaiskasvatus on myös ratkaisevassa roolissa naisten työelämään osallistumisen, työelämän tasa-arvon sekä perheiden arjen sujuvuuden parantamisessa.

Varhaiskasvatuksen laatu ja saatavuus pienimpien lasten kohdalla vaikuttaa olennaisesti vanhempien – ja erityisesti äitien – halukkuuteen viedä lasta hoitoon. Riittävä henkilöstömitoitus on laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen perusta. Riittävän mitoitus on varmistettava koko toiminta-ajaksi. Varhaiskasvatuslakiin on palautettava aiempi säätely henkilöstömitoituksesta. Tämä osaltaan lisää varhaiskasvatuksen osallistumisastetta.

Varhaiskasvatus on laaja kokonaisuus, jossa keskeistä on tasapaino lapsen perusturvallisuuden vahvistamisen, yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisen sekä psyykkisen ja sosiaalisen kasvun sekä oppimisen edistämisen kesken. Näiden osa-alueiden tulee integroitua varhaiskasvatuksen arjen eri tilanteissa. Kehittyminen sekä tietojen ja taitojen oppiminen on nähtävä laajasti ei vain kognitiivisten tavoitteiden kautta määrittyen.

Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta on nostettava muun muassa palauttamalla subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, joka tukee varhaiskasvatuksen kohdentumista sitä eniten tarvitseville.

Akava pitää hyvänä varhaiskasvatuksessa työskentelevien koulutustason nostoa. On tärkeää, että jokaisessa varhaiskasvatuksen ryhmässä toteutuu henkilöstön koulutusrakenne, jossa kaksi kolmesta vastuullisesta työntekijästä on korkeasti koulutettuja. Tulevaan hallitusohjelmaan on kirjattava konkreettiset toimet, joiden avulla edistetään henkilöstörakenteen toteutumista mahdollisimman pian. On kuitenkin tärkeää varmistaa siirtymäsäännöksin, että kelpoisuudet säilyvät henkilöillä, jotka ovat aiemmin olleet tehtäviin kelpoisia.

Varhaiskasvatuslakiin on lisättävä lapsiryhmässä tehtävää työtä tukemaan asiantuntijapalveluja, joita tarjoavat konsultoivat psykologit, varhaiskasvatuksen kuraattorit ja perhetyöntekijät. Näin myös pienimmät lapset pääsisivät tasavertaiseen asemaan esiopetuksen, peruskoulun ja toisen asteen oppijoiden kanssa. Juuri pienimpien lasten kanssa varhaisilla interventioilla ja tuella voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää monia myöhempiä ongelmia. Samaa tavoitetta tukisi myös kolmiportaisen tuen määrittely varhaiskasvatuslakiin.

Tietovarantoa, tietosuojaa ja salassapitoa koskevien säädösten selkeyttäminen on esityksen mukaisesti kannatettavaa ja edistää varhaiskasvatuksen kehittämistä.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja

Pekka Piispanen, johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 6.2.2018/Dnro OKM/3/010/2018
Lausunnon diaarinumero Dnro 021/62/2018
Lausunnon päiväys 16.3.2018
Laatija Ida Mielityinen

Lue lisää aiheesta