Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi lapsilisälain, työttömyysturvalain, toimeentulotuesta annetun lain, opintotukilain ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Akava katsoo lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle muun muassa, että hallituksen päätös kompensoida kohonneita kustannuksia on kannatettava ja perusteltu vallitsevassa taloustilanteessa energiakriisin hoitamiseksi.

7.10.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi lapsilisälain, työttömyysturvalain, toimeentulotuesta annetun lain, opintotukilain ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Akava ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon asiassa ja toteaa kunnioittavasti seuraavaa.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan lapsilisälain, työttömyysturvalain, toimeentulotuesta annetun lain, opintotukilain sekä sairausvakuutuslain väliaikaista muuttamista valtion vuoden 2023 talousarviossa päätettyjen, erityisesti lapsiperheiden ostovoiman vahvistamista tukevien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Lapsiperheiden tukemiseksi esitetään väliaikaisesti korotettavaksi työttömyysturvan lapsikorotusta, lapsilisän yksinhuoltajakorotusta, opintorahan huoltajakorotusta sekä toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosaa. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaisen yksityisen hoidon tuen hoitolisän enimmäismäärää esitetään korotettavaksi pysyvästi. Sairausvakuutuslain lääkekorvausjärjestelmän vuosiomavastuu ehdotetaan jäädytettäväksi vuodelle 2023 vuoden 2022 tasoon.

Akava ry katsoo, että hallituksen päätös kompensoida kohonneita kustannuksia on kannatettava ja perusteltu vallitsevassa taloustilanteessa energiakriisin hoitamiseksi. Inflaation kiihtyminen syö poikkeuksellisen paljon kotitalouksien ostovoimaa ja uhkaa myös hyvää työllisyyskehitystä. Energiakriisin helpottuessa pitää kuitenkin pyrkiä löytämään ratkaisuja julkisen talouden tervehdyttämiseksi, joten ratkaisun määräaikaisuus on perusteltua, kuten hallituksen esitysluonnoksessa esitetään.

Yksityisen hoidon tuen hoitolisän enimmäismäärän korotusta esitetään esitysluonnoksessa pysyväksi. Akava kiinnittää huomiota siihen, ettei hallituksen esitysluonnoksessa tuoda ilmi perusteluja muutoksen pysyvyydelle. Tuen valuminen hintoihin on mahdollista, mikä on tarpeen ottaa valmistelussa huomioon. Akava pitää myös tärkeänä, että lapset pääsevät pedagogisen varhaiskasvatuksen piiriin.

Akava ry:n puolesta

Katri Ojala
johtava asiantuntija

 

 

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 29.9.2022, VN/23775/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 142/62/2022
Lausunnon päiväys 5.10.2022
Laatija Katri Ojala

Lue lisää aiheesta