Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain muuttamisesta

Akava katsoo lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle muun muassa, että lisäeläkelaitoksen toimiva hallinto varmistaa osaltaan, että vakuutetut edut voidaan turvata ja karttuneet lisäeläkkeet maksaa eläkkeensaajille. On tärkeää varmistaa vakuutettujen ja eläkkeensaajien edustus hallinnossa ja huolehtia siitä, että edustajina on halukkaita ja asiantuntevia henkilöitä.

31.8.2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon mukaisessa asiassa ja toteaa seuraavaa:

Esitysluonnoksen mukaan hallintojärjestelmää koskevien ehdotusten tavoitteena on joustavoittaa sellaisten lisäeläkelaitosten toimintaa, joissa vakuutettujen määrä on vähentynyt heidän siirtyessään eläkkeensaajiksi. Vastuuvelan kattamista koskevien ehdotusten tavoitteena on mahdollistaa väliaikaisesti ja sen jälkeen poikkeusluvalla vastuuvelan kattaminen hieman nykyistä laajemmin säännellyn markkinan ulkopuolelle tehdyillä sijoituksilla. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää kiinteistövakuudellisten velkakirjojen sääntely kiinteään omaisuuteen ja kiinteistöyhteisöihin sijoittamista koskevan sääntelyn kanssa.

Akava katsoo, että lisäeläkelaitoksen toimiva hallinto varmistaa osaltaan, että vakuutetut edut voidaan turvata ja karttuneet lisäeläkkeet maksaa eläkkeensaajille. On tärkeää varmistaa vakuutettujen ja eläkkeensaajien edustus hallinnossa ja huolehtia siitä, että edustajina on halukkaita ja asiantuntevia henkilöitä. Akava pitää siten kannatettavana tavoitetta joustavoittaa säännöksiä tilanteessa, jossa lisäeläkelaitoksessa on paljon eläkkeensaajia suhteessa laitoksessa vakuutettuihin. Akava kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, olisiko sääntelyä edustajien valinnasta vielä tarpeen täsmentää.

Lisäeläkelaitosten vastuuvelan katteena olevan omaisuuden sijoittamista koskevien esitysten osalta Akava kiinnittää huomiota sen varmistamiseen, että esitetyt muutokset vastaavat kaikilta osin aiottua tarkoitusta.

Ojala Katri
Akava ry

 

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 18.7.2023, VN/4060/2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 070/62/2023
Lausunnon päiväys 30.8.2023
Laatija Katri Ojala

Lue lisää aiheesta