Akavan lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamiseksi

Lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle Akava pitää lausunnolla olevaa asetusluonnosta parannuksena aiempaan. Akava ehdottaa, että osana ammatillisen koulutuksen kehittämistyötä arvioitaisiin lukuisten kustannusryhmien ja painokertoimien tarkoituksenmukaisuutta. Tavoitteena on oltava vakaa ja ennakoitava rahoitusjärjestelmä.

26.8.2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamiseksi

Yleiset huomiot asetusluonnoksesta

Akava pitää lausunnolla olevaa asetusluonnosta parannuksena aiempaan. Rahoitusjärjestelmän selkeyttäminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen ovat kannatettavia asioita. Ammatillisen rahoitusjärjestelmä on nykyisellään monimutkainen ja vaikeasti hahmottuva, minkä vuoksi rahoituksen laskentaperusteiden selkeyttämistä tulee jatkaa.

Nykyisellään ammatillisen koulutuksen rahoitustaso on kuitenkin riittämätön. Se pakottaa koulutuksen järjestäjän muun muassa vähentämään opetushenkilöstöä sekä annettavan opetuksen, opinto-ohjauksen ja oppilashuollon määrää. Tästä johtuen Akava näkee välttämättömänä, että ammatillisen koulutuksen rahoitustasoa nostetaan osana kehittämistyötä. Resursseja tulee kohdentaa suoraan koulutuksen perustehtävään: opiskelijoiden oppimisen varmistamiseen.

Huomiot ehdotetusta opiskelijavuoden määritelmästä

Akava pitää oikeansuuntaisena toimenpiteenä esitysluonnoksen tavoitetta vähentää byrokratiaa ja esityksen rajaamista koskemaan vain koko tutkinnon suorittavia tai TELMA-koulutuksessa olevia. Se ei kuitenkaan kannata asetusluonnoksen mukaista opiskelijavuoden määritelmää. Opiskelijavuoden määritelmän tulee kohdella kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, koulutusaloja ja koulutusmuotoja tasavertaisesti. Lomien määrän ei tule vaikuttaa rahoituksen määrään, kun opiskelija on koulutuksen järjestäjän kirjoilla, eivätkä opinnot ole keskeytyneenä.

Huomiot tutkintojen, valmentavan koulutuksen ja muun ammatillisen koulutuksen kustannuskertoimista

Akava ei puolla minkään kustannusryhmän painokertoimen laskemista. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on nykyisin riittämätön vanhojen leikkausten vuoksi ja rahoituksen muuttaminen painokertoimia tai kustannusryhmiä muuttamalla ei ratkaise kroonista rahoitusvajetta.

Huomiot majoituksen korotuskertoimista

Akava kannattaa majoituksen korotuskertoimen nostamista.

Huomiot tutkintotyyppikertoimista

Ammattitutkinnon (AT) ja erikoisammattitutkinnon (EAT) painokertoimen nostaminen on erittäin kannatettava asia. Se lisää kyseisten tutkintojen järjestämisen houkuttelevuutta ja edellytyksiä jatkuvaan oppimiseen.

Huomiot yrittäjän oppisopimuskoulutuksen työelämäpalautteen keräämisestä ja laskennasta

Akava kannattaa esitystä.

Muut huomiot

Akava ehdottaa, että osana ammatillisen koulutuksen kehittämistyötä arvioitaisiin lukuisten kustannusryhmien ja painokertoimien tarkoituksenmukaisuutta. Tavoitteena on oltava vakaa ja ennakoitava rahoitusjärjestelmä.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 29.6.2021, VN/18706/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 115/62/2021
Lausunnon päiväys 26.8.2021
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta