Akavan lausunto luonnoksesta tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista

Akava toteaa opetushallitukselle antamassaan lausunnossa pitävänsä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen arvopohjaa oikeana. Akava on kuitenkin huolissaan siitä, että perusteiden väljyys voi samalla heikentää opiskelijoiden yhdenvertaisuutta.

2.3.2021

Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista

Lausunnonantajan lausunto

Kommentit luvusta 1 Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Se pitää tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen arvopohjaa oikeana. Demokratian, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kestävän elämäntavan varaan on hyvä rakentaa opiskelijalähtöisiä opinpolkuja, jotka perustellusti väljiksi laaditut TUVA:n perusteet mahdollistavat.

Akava on kuitenkin huolissaan siitä, että perusteiden väljyys voi samalla heikentää opiskelijoiden yhdenvertaisuutta. Tavoitteena tuleekin olla selkeästi kirjoitettuna perusteisiin, että opiskelijalle annetaan riittävästi opetusta, opinto-ohjaajan antamaa ohjausta ja muuta ohjausta sekä tukea oman opintosuunnitelmansa mukaisten opintojen suorittamiseen ja siirtymiseen toisen asteen tutkintoon johtavaan koulutukseen. Opiskelijakohtaista riittävää opetusta, ohjausta ja tukea koskevat tiedot tulee kirjata opintojen alussa laadittavaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan, jota tulee tarvittaessa päivittää opintojen aikana.

1.2

Lukuun on lisättävä HE 173/2020 sisältyvä linjaus siitä, että asuinkunta voi ohjata vain koulukuntoiselle oppivelvolliselle viimesijassa opiskelupaikan tutkintoon valmentavassa koulutuksessa, jos hän ei vapaaehtoisesti hakeudu toisen asteen koulutukseen.

Akava pitää tärkeänä, että kielellisten valmiuksien parantaminen kulkee läpi TUVA:n perusteluonnoksen. On kuitenkin hyvä kysyä, voidaanko perusteissa edellyttää, että opiskelijoilla on jo valmiiksi riittävä kielitaito? Koska TUVA-koulutuksen järjestäjällä on oppivelvollisuuslain 15 § mukaan velvoite ottaa asuinkunnan osoittama opiskelija opiskelijaksi, voidaanko Opetushallituksen toimesta tutkinnon perusteisiin asettaa kielitaitovaatimuksia? Perusteluonnosta pitää tältä osin täsmentää ja selkeyttää. Lisäksi opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että mikäli riittävä kielitaitovaatimus asetetaan, tulee tälle luoda yhtenevä määritelmä ottaen huomioon, että TUVA-koulutuksen yhdeksi tavoitteeksi on nimenomaisesti asetettu vahvistaa opiskelijan opiskelu- ja tutkintokielen taitoja.

1.4

Akava pitää ongelmallisena opetussuunnitelman perusteiden tapaa ilmoittaa opintojen laajuus viikkoina. Haasteena on, ettei uudesta ajallisesta määreestä (viikko) käy ilmi, mitä säädösten mukaan opetuksesta säädetään.

Kommentit luvusta 2 Laaja-alainen osaaminen tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ovat kannatettavia ja vastaavat niin yleissivistävän koulutuksen kuin ammatillisen koulutuksen tavoitteita. Niiden sisällöt ovat erityisen merkityksellisiä eri kieli- ja kulttuuritaustaisille opiskelijoille, mutta niiden opiskelijoiden kannalta mielekkään sijoittumisen kanssa tulee olla tarkka erityisesti aikuisopiskelijoiden kohdalla.

Kommentit luvusta 3 Koulutuksen järjestäminen

Akavan mukaan luvun teksti tulee korjata vastaamaan lakia, eli siinä on käytettävä oikeita termejä opetus ja opinto-ohjaus.

Kohta ”Opiskelijalla on tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain () 19 §:n mukaan oikeus saada ohjausta ja oppimista eri oppimisympäristöissä 22 tuntia (1 tunti on 60 min) viikkoa kohti. ” tulee korjata vastaamaan lakia. Sen mukaan ” Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa koulutuksen perusteiden mukaisten tavoitteiden saavuttamisen. Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta keskimäärin 22 tuntia viikkoa kohti. Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista koulutuksen suorittamiseen ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää opinto-ohjausta.

3.1

Akava korostaa, kuinka opiskelijan ohjausta koskevan päävastuun on selkeästi oltava opinto-ohjaajalla. Muuta erikseen määritettävää ohjausta ja neuvontaa antavat opettajat.

Ohjausta toteutetaan moniammatillisesti, mikä on perustellusti kirjattu tutkinnon perusteisiin. Ohjaus- ja valvontavastuun todetaan koskevan myös niitä tilanteita, joissa oppivelvollinen aikoo keskeyttää valmentavan koulutuksen. Tällöin oppivelvollinen on tarvittaessa ohjattava muiden palvelujen piiriin. Tämän ohjaamisvelvoitteen lisäksi olisi koulutukseen osallistuvien nuorten edun mukaista, että perusteissa tuotaisiin esille myös opetustoimen henkilöstölle kuuluvat velvollisuudet olla tarvittaessa yhteydessä sosiaalihuoltoon oppilaan sosiaalihuollon tuen tarpeen arvioimiseksi (sosiaalihuoltolaki 35 §) tai tehdä tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoitus (lastensuojelulaki 25 &).

3.4

Akava ehdottaa perusteisiin lisäystä, jonka mukaan opiskeluhuollon palveluja on oltava tosiasiallisesti ja riittävästi saatavilla valmentavaan koulutukseen osallistuvien tarpeita vastaavalla tavalla sekä opetuksen ja ohjauksen tukena.

Lisäksi Akava ehdottaa mainintaa siitä, että opiskeluhuollon toimijoilla on keskeinen rooli oppilaiden monialaisen ja -ammatillisen tuen varmistamisessa ja koordinaatiossa.

Kommentit luvusta 4 Palaute osaamisen kehittymisestä ja osaamisen arviointi

4.3

Lukuun on lisättävä, että varsinaisen arvioinnin suorittaa kunkin koulutusasteen opettaja, jolla on kelpoisuus ko. opintojen arviointiin.

Kommentit luvusta 5 Muut koulutusta koskevat määräykset

Akava pitää hyvänä, että opiskelijan oikeuksien lisäksi perusteisiin kirjataan myös velvollisuudet.

Kommentit luvusta 6 Koulutuksen osat

6.1

Akava ehdottaa lisättäväksi opiskelijan tavoitteisiin lausetta ”Opiskelija ymmärtää koulutuksen ja työnteon merkityksen tärkeyden itselleen”.

6.3

Akava pitää tärkeänä, että kielelliset ja monilukutaidolliset valmiudet korostuvat opetussuunnitelman perusteissa

6.5

Työpaikalla tapahtuvan opiskelun laadun takaamiseksi tarvitaan tiivis yhteistyö opetuksen järjestäjän ja työelämän välillä. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus saada realistinen kuva siitä ammattialasta, johon valmentava koulutus tähtää ja kouluttajilla täytyy olla ajantasainen työelämätietous.

Yleisiä kommentteja ja huomioita tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteluonnoksesta

TUVA-koulutuksen opiskelijat ovat hyvin heterogeeninen joukko, joka tarvitsee tuekseen monialaisia osaavia ammattilaisia. Opettajien, opinto-ohjaajien ja opiskeluhuollon asiantuntijoiden kelpoisuudet ja osaaminen ovat erityisen tärkeitä näissä opinnoissa. Oppijat ovat haastavia ja moninaiset kysymykset tulevat esille, mikä edellyttää vahvaa osaamista sekä verkostoja. Erilaiset henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuudet ovatkin erityisen tärkeitä varsinkin toiminnan alkuvaiheessa uutta toimintamallia luotaessa. Yhtä lailla on muissa yhteyksissä huomioitava, että myös opiskelijoiden taloudelliset mahdollisuudet osallistua tärkeään valmentavaan koulutukseen on turvattu.

 

Sahamies Miika
Akava ry

 

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 3.2.2021, OPH-207-2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 028/62/2021
Lausunnon päiväys 1.3.2021
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta