Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden sekä imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä

Lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle Akava toteaa, että luonnos on kokonaisuutena kannatettava.

28.9.2023

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden sekä imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä

Lausunnonantajan lausunto

Akava ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta valtioneuvoston asetuksesta raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden sekä imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä.

Ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä sekä täsmennettäisiin ja selkeytettäisiin raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua säätämällä aiempaa täsmällisemmin työnantajan velvollisuuksista liittyen muun muassa vaarojen selvittämiseen ja arviointiin. Lisäksi ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin tapauskohtaisista yksilöllisistä toimenpiteistä, joihin työnantajan tulee ryhtyä yksittäiseen työntekijään kohdistuvan riskin poistamiseksi. Asetuksessa säädettäisiin myös tilanteista, joissa työn teettäminen kielletään työympäristön vaarojen vuoksi.

Akava ry toteaa, että luonnos on kokonaisuutena kannatettava.

Esitys parantaa raskaussuojeludirektiivin implementaatiota. Asetuksessa vaaraa aiheuttavien tekijöiden luetteloa on muutettu vastaamaan paremmin raskaussuojeludirektiiviä ja luetteloa on täydennetty. Lisäksi ehdotetussa asetuksessa säädetään tapauskohtaisista yksilöllisistä toimenpiteistä, joihin työnantajan tulee ryhtyä yksittäiseen työntekijään kohdistuvan riskin poistamiseksi, sekä toimenpiteiden toteuttamisjärjestyksestä. Nämä uudistukset helpottavat sekä työnantajien että työterveyshuoltojen arviointia ja ohjeistusta työntekijöiden suojelemiseksi.

Esityksessä on painotettu työterveyshuoltoyhteistyötä ja työterveyshuollon osaamisen merkitystä työpaikkaselvitysten ja työolosuhteiden tuntemisen osalta, mitä Akava pitää tärkeänä. Työnantajalta voi resurssien ja osaamisen puutteen vuoksi olla heikot edellytykset altistusten selvittämiseen ja niiden vaikutusten arviointiin. Esityksessä tulisi kirjata velvoittavammin työterveyshuollon asiantuntemuksen ja osaamisen käyttämien riskien arviointia tehtäessä.

Toimenpide-ehdotus, jonka mukaan työnantajan olisi pyrittävä järjestämään näille työntekijöille mahdollisuus siirtyä päivätyöhön, jos tämä on asiassa esitetyn lääkärintodistuksen mukaan tarpeellista työntekijän turvallisuuden tai terveyden tai työntekijän raskaudelle aiheutuvien haitallisten vaikutusten vuoksi on yksiselitteinen.

Sen sijaan esityksessä sen arviointi, voiko lääkärilausunnon yötyön teettämisestä pidättäytymiseen olla työterveys- vai neuvolalääkärin antama, jää epätarkaksi. Luonnoksen mukaan lääkärilausunnon voi tehdä työpaikan työterveyshuoltoa toteuttavan lääkäri taikka muu työntekijän työolosuhteet [tai raskauden] tunteva lääkäri. Vaikka hyvin järjestetyssä ja toteutetussa työterveyshuollossa vastaava työterveyslääkäri tuntee parhaiten työpaikan olosuhteet, on kuitenkin yleistä, että työterveyshuolto on järjestetty lain minimivaatimusten mukaan ja raskaana olevan, juuri synnyttäneen tai imettävä työntekijä on neuvolajärjestelmän kautta kattavamman terveydenhuollon piirissä. Tarkoituksenmukaisinta olisi, että neuvolalääkärin antama lausunto on riittävä. Äitiys- ja neuvolapalveluiden asiantuntijat ovat myös osaavin taho arvioimaan yötyön vaikutukset työntekijään ja sikiöön.

Erityisraskausrahan saamisedellytyksistä säädetään sairausvakuutuslain 9 luvun 3 § ja 4 §:ssä sekä sairaus-vakuutuslain täytäntöönpanosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Akava painottaa, että on ehdottoman tärkeää päivittää erityisraskausrahan saamisen kriteerit vastaamaan valtioneuvoston asetusta raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden suojelemiseksi työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä. Nykyisten säännösten mukaan erityisraskausrahaan ei ole oikeutta mm. melun, tärinän, äärimmäisen kylmyyden tai kuumuuden, fyysisten tai henkisten kuormitustekijöiden, yö- ja vuorotyön tai väkivallan ja tapaturman uhan vuoksi. Muutoin niin työntekijä kuin työnantaja voi joutua kohtuuttomaan tilanteeseen, jossa muuta työtä ei ole tarjolla, työnantajalle asetetaan velvoite kieltää työnteko ilman, että työtekijällä välttämättä syntyy oikeus esimerkiksi erityisraskausrahaan, jolloin työntekijä ei saa toimeentuloa vaihtoehtoisen työn puuttuessa. Sairausvakuutuslain erityisraskausrahaa koskevat säännökset tulee päivittää ilman viivettä vastaamaan annettavan asetuksen säännöksiä.

Raskaussuojeludirektiivi edellyttää, että työntekijät saavat käydä synnytystä edeltävissä tutkimuksissa työaikana ilman palkan menetystä. Tämä direktiivissä säädetty oikeus tulee kirjata myös ehdotettuun valtioneuvoston asetukseen raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden sekä imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä.

Savinko Lotta
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 28.6.2023, VN/4400/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 066/62/2023
Lausunnon päiväys 15.9.2023
Laatija Lotta Savinko

Lue lisää aiheesta