Akavan lausunto Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle -toimenpideohjelmasta

Keski-Pohjanmaan liitolle antamassaan lausunnossa Akava toteaa muun muassa, että alueen elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa keskeistä on luoda edellytyksiä kasvulle, yrittäjyydelle ja uudelle työlle. Tässä tarvitaan alueellisten toimijoiden, kuntien, elinkeinoelämän ja työelämän sekä korkeakoulujen yhteistyötä.

20.11.2020

Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle – toimenpideohjelma

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa ja nostaa esiin seuraavat asiat.

Osaava työvoimaa Keski-Pohjanmaalle – toimenpideohjelmassa ja osaamisstrategiassa on hyvin tunnistettu maakunnan työllisyys- ja taloustilanne, mahdollisuudet ja osaamis- ja kehittämistarpeet. Koronan vaikutus on huomioitu, mikä ei kuitenkaan ole ohjaava tai määrittävä tekijä tulevaisuuden kehittämisen suuntaamisessa. Päämääränä on osaavan työvoiman saaminen, yritysten ja alueen kasvun ja vetovoiman vahvistaminen sekä työllisyyden lisääminen.

Kasvupolitiikka on alueen elinvoiman ytimessä

Alueen elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa keskeistä on luoda edellytyksiä kasvulle, yrittäjyydelle ja uudelle työlle. Tässä tarvitaan alueellisten toimijoiden, kuntien, elinkeinoelämän ja työelämän sekä korkeakoulujen yhteistyötä.

Koronatilanne on lisännyt tarvetta yritysten tukemiseen. Valtio, alueet ja kunnat ovat ohjanneet resursseja yritysten tukemiseen ja lisänneet yrityksille tarjottavaa neuvontaa ja apua kriisistä selviämiseksi. Hiljalleen katsetta on suunnattava pidemmälle ja mietittävä toimia alueen elinvoiman vahvistamiseen pitkällä aikavälillä.

Yritysten tuet on suunnattava korkean osaamisen kehittämiseen ja yritysten kansainvälistymiseen ja uudistumiseen. Erityisenä painopisteenä on pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja työllistämisen kannusteiden tukeminen.

Korkeakoulujen yhteistyötä kuntien, työelämän, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa on tiivistettävä TKI-toiminnan vauhdittamiseksi ja ennakoinnin parantamiseksi. Alueen yhteistyönä toteutetut kehittämishankkeet luovat alueellista elinvoimaa ja tukevat työllisyyttä.

Osaaminen on kasvun edellytys

Keski-Pohjanmaalla teknologinen kehitys nähdään mahdollisuutena alueelle, sen osaajille ja yrityksille. Digitalisaation, tekoälyn ja alustatalouden mahdollisuudet on hyödynnettävä niin, että se tuottaa korkeaa osaamista vaativaa työtä ja innovaatiota. Alueen elinkeinoelämälle ja osaajille on tarjottava mahdollisuuksia jatkuvaan osaamisen päivittämiseen mm. digitaitojen osalta. Teknologian kehityksen myötä on mahdollista edistää myös ilmastollisesti kestäviä ratkaisuja ja innovaatiota, jotka tukevat myös kasvua.

Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja on kehitettävä niiden omien vahvuuksien pohjalta, kuitenkin yhteistyötä tiivistäen. Päämääränä on varmistaa koulutuksen korkea laatu ja sen kehittäminen sekä valmistuneiden työllistyminen koulutustason mukaisesti. Korkeakouluissa on hyödynnettävä digitalisaation mahdollisuudet täysimääräisesti.

Kansainvälisten osaajien houkuttelu ja rekrytointi on keino vastata kohtaanto-ongelmaan. Monipuoliset kotouttamistoimet ja eri toimijoiden yhteistyössä kehittämät asettautumispalvelut, jotka ottavat huomioon koko perheen tarpeet ovat alueiden näkökulmasta tärkeässä asemassa osaajien saamisessa alueelle.

Akava pitää tärkeänä, että jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Osaamistasoa nostamalla parannetaan myös työllistyvyyttä ja työllisyyttä. Tavoitteen saavuttamiseksi on oppilaitoksissa kehitettävä nuorten opiskelua tukevia toimia ja joustavia opintopolkuja. On myös luotava monipuolisia mahdollisuuksia ja väyliä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen työkyvyn tukemiseksi ja työurien pidentämiseksi sekä yritysten osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Osaaminen on kasvun edellytys.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 6.11.2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 131/62/2020
Lausunnon päiväys 20.11.2020
Laatija Anu Tuovinen

Lue lisää aiheesta