Akavan lausunto raporttiluonnoksesta jakamistalouteen liittyvien kysymysten vaihtoehtoisista ratkaisutavoista

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa muun muassa, että alustatalouden pelisääntöjä on valmisteltava yhdessä eri osapuolten kesken kolmikantaisesti ja työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa on uudistettava huomioimaan paremmin erilaiset työn muodot. Akavan tavoitteena on inhimillisesti kestävä ja turvallinen työelämä, jossa työntekijä menestyy ja voi hyvin.

20.4.2020

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa muun muassa, että alustatalouden pelisääntöjä on valmisteltava yhdessä eri osapuolten kesken kolmikantaisesti ja työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa on uudistettava huomioimaan paremmin erilaiset työn muodot. Akavan tavoitteena on inhimillisesti kestävä ja turvallinen työelämä, jossa työntekijä menestyy ja voi hyvin.

Raporttiluonnos jakamistalouteen liittyvien kysymysten vaihtoehtoisista ratkaisutavoista

1. – 3. luvut (Toimeksianto, Säädösympäristö, Disruptio)

Työelämää määrittävät odotukset teknologisesta murroksesta, joka muuttaa työtä, työmarkkinoiden rakennetta, työnteon tapoja, työaikoja, työn tekemisen paikkaa ja työyhteisöjä. Tämä murros vaatii työtä tekevältä valmiutta sopeutua ja oppia uusia taitoja monimuotoistuvassa työelämässä pärjäämiseksi.

Akavan tavoitteena on inhimillisesti kestävä ja turvallinen työelämä, jossa työntekijä menestyy ja voi hyvin. Työlainsäädäntöä, koulutusta, sen sisältöjä ja rakenteita on uudistettava vastaamaan monimuotoistuvan työn haasteisiin. Päämääränä on oltava työllisyyden ja työllistyvyyden lisääminen, osaamisen kehittäminen, toimeentulon ja turvan varmistaminen riippumatta työn muodosta tai yhdistelmistä.

4. Työ jakamis- ja alustataloudessa

Työllisyysaste on nostettava vähintään 75 prosenttiin. Kaikkien osallistumista työelämään tarvitaan. Alustatalous tarjoaa uudenlaisia työmahdollisuuksia myös osatyökykyisille.

Alustatalouden osalta on selvennettävä sekä kansallisella että EU-tasolla, milloin työsuhteen tunnusmerkistö täyttyy sekä miten eri osapuolten vastuut, velvoitteet ja oikeudet toteutuvat.

Mitä seuraavista vaihtoehdoista pidätte parhaana alustatalouden piirissä työtä tekevän oikeudellisen aseman selkiyttämiseksi?

 • Oikeusasemaa koskevan ratkaisun jättäminen tulevan oikeuskäytännön varaan
 • Selkeytetään työsopimuslain työsuhteen käsitettä niin, että myös alustatalouden piirissä tehtävän työn erityispiirteet otetaan huomioon TÄMÄ
 • Luodaan työnteon muodolle oma kategoriansa yrittäjyyden ja työsuhteen väliin
 • Selvitetään ja ratkaistaan alustoilla tehtävään työhön liittyvät ongelmakohdat nykyisen lainsäädännön puitteissa
 • Muu, mikä?

Perustelut ja mahdolliset kommentit

Työsuhteen määritelmää olisi laajennettava koskemaan myös heitä, jotka työskentelevät työsuhteenomaisesti, yhdestä tai korkeintaan muutamasta toimeksiantajasta riippuvaisessa asemassa ilman tosiasiallista neuvottelumahdollisuutta työn ehtoihin, hintaan tai mahdollisuutta vaikuttaa työoloihin.

Kolmannen kategorian luomiseen ei ole tarvetta.

5. Kilpailuoikeiden soveltaminen itsensätyöllistäjiin

Kilpailulainsäädäntöä on muutettava niin, että se mahdollistaa itsensätyöllistäjien kollektiivisen edunvalvonnan. Pelkkä EU-kilpailuoikeuden tulkintalinja ei riitä.

6. Jakamistalous ja työsuojelu

Yrittäjän ja monimuotoista työtä tekevän työhyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota. Työsuojelulainsäädäntöä on uudistettava kattamaan monimuotoisen työn eri muodot. Itsensätyöllistäjille on turvattava mahdollisuus työterveyshuoltoon ja työterveyshuollon hankinnan ja työsuojelun osaamista tulee lisätä.

Osaaminen ja siinä olevat puutteet esimerkiksi digitaitojen osalta vaikuttavat merkittävästi kuormituksen kokemiseen. Olennaista on huomioida osaamisen kehittämiseen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä työsuojeluun liittyvät mahdollisuudet, oikeudet ja velvoitteet työn muodota riippumatta.

Mitä seuraavista vaihtoehdoista pidätte parhaana työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseksi jakamistaloudessa?

 • Osallistuminen eri osapuolten työoikeudellisen aseman kehittymistä koskevaan kansainväliseen keskusteluun
 • Mallin hakeminen esim. vuokratyötilanteista
 • Tiedonsaanti ja informaatio-ohjaus
 • Vaihtoehtoiset sääntelykeinot, esim. suositukset, sopimukset, itsesääntely
 • Työturvallisuuden ja työterveyden huomioiminen uudenlaisissa työverkostoissa ja yhteisen työpaikan käsite TÄMÄ
 • Sujuvat siirtymät eri roolien välillä
 • Poikkihallinnolliset ja asiakaslähtöiset toimenpiteet työkyvyn tukemiseksi ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi
 • Muu, mikä?

Perustelut ja mahdolliset kommentit

Työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä uudistettaessa on otettava huomioon työn monimuotoistuminen ja varmistettava sujuvat siirtymät työn muodosta toiseen.

Alustoja on kannustettava ottamaan käyttöön code of conduct -menettely toiminnan läpinäkyvyyden ja luotettavuuden lisäämiseksi. Tämä auttaisi sekä alustoja, toimeksiantajia, työtä tekeviä sekä kuluttajia toimimaan alustataloudessa turvallisesti.

7. Jakamistalouden palveluiden verotus

Jakamis- ja alustataloudessa on ehkäistävä harmaata taloutta ja varmistettava verovelvoitteiden toteutuminen. Digitaalisilla alustoilla toimivat yritykset kaipaavat selvyyttä liiketoimintamallinsa verosääntelyyn. Selkeä lainsäädäntö verojen ilmoittamisesta ja verosääntelystä edistää digitaalisen alustatyön vakautta ja luotettavuutta.

8. Lyhytaikainen majoitustoiminta

Ei kommenttia.

Mitä seuraavista vaihtoehdoista pidätte parhaana lyhytaikaisen majoitustoiminnan sääntelemiseksi?

 • Säilytetään nykytilanne
 • Muutetaan joko majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettua lakia tai huoneenvuokralakia, kumpaa ja millä tavalla?
 • Säädetään oma laki. Mistä siinä säädettäisiin?
 • Muutetaan asunto-osakeyhtiölakia haittoihin puuttumisen helpottamiseksi
 • Majoitustoiminnan valvonnan tehostaminen
 • Sääntelyn keventäminen
 • Lyhyen tähtäimen keinot: tiedottaminen ja ohjeistus kattavasti nykylainsäädännön osalta
 • Muu, mikä?

Perustelut ja mahdolliset kommentit

Muut mahdolliset kommenttinne raporttiluonnoksesta

Alustatalouden pelisääntöjä on valmisteltava yhdessä eri osapuolten kesken kolmikantaisesti. Työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa on uudistettava huomioimaan paremmin erilaiset työn muodot.

Tutkimusta ja tietoa tarvitaan lisää siitä, mikä kannustaa tai estää alustatyöhön ryhtymistä ja miten digitaalisten alustojen kautta työtä tekevän toimeentulo, turva ja työkyky turvataan muuttuvilla työmarkkinoilla. Tutkimuksen kautta teknologian kehityksen ja digitalisaation ratkaisut saadaan entistä paremmin hyödyttämään työelämää.

Lausuntopyyntö 27.2.2019, TEM/158/00.04.01/2018
Lausunnon diaarinumero Dnro 025/62/2019
Lausunnon päiväys 7.3.2019
Laatija Anu Tuovinen

Lue lisää aiheesta