Akavan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen pandemiavalmiussuunnitelman luonnoksesta

Sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa Akava korostaa tietoon, tieteeseen ja tutkimukseen perustuvan päätöksenteon merkitystä. Pandemiaan varautumisessa ja sen aikana on tärkeää, että eri toimijoiden yhteistyö on sujuvaa ja että vastuut ovat selkeät niin poliittisten päättäjien ja virkakunnan, asiantuntijalaitosten kuin viranomaisten toiminnan osalta.

31.8.2023

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen pandemiavalmiussuunnitelman luonnoksesta

Kysymykset, joihin lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa

1. Ovatko säädöspohja, toimijat ja pandemian hallinnan eri osa-alueet huomioitu suunnitelmassa riittävällä tavalla?

Akava korostaa tietoon, tieteeseen ja tutkimukseen perustuvan päätöksenteon merkitystä. Pandemiaan varautumisessa ja sen aikana on tärkeää, että eri toimijoiden yhteistyö on sujuvaa ja että vastuut ovat selkeät niin poliittisten päättäjien ja virkakunnan, asiantuntijalaitosten kuin viranomaisten toiminnan osalta.

Pandemiassa luotettavan viestinnän merkitys korostuu. Tämä on hyvin huomioitu valmiussuunnitelmassa.

2. Ovatko läpileikkaavat teemat asianmukaisia ja huomioitu riittävällä tavalla kautta suunnitelman?

Kyllä

3. Miten suunnitelmaa tulisi muuttaa, jotta se palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista ja valmiussuunnittelua alueellisella ja valtakunnallisella tasolla?

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuus ja riittävyys pitää varmistaa kaikissa tilanteissa, niin pandemian aikana kuin sen jälkeen. Tämä pitää suunnitella ja varmistaa alueellisesti.

Sote-henkilöstön tehtävien tarvittavaan muokkaamiseen tulee varautua ja jo etukäteen. Tätä varten tulee kartoittaa mahdolliset tarvittavat työnkuvien muutokset. Pandemian aikana tehtävien vaativuus kasvaa äkillisesti. Henkilöstöltä vaaditaan uusia taitoja ja venymistä. Palkkauksen tulee vastata muuttunutta tehtävien vaativuutta.

Myös pandemian jälkeiseen vaiheeseen on tärkeää varautua huolellisesti, esimerkiksi suojavarusteiden riittävyyden ja käytön osalta. Työntekijöiden ja työtehtävien organisoinnin ja osaamisen osalta palaaminen henkilön omaan tehtävään voi edellyttää perehdyttämistä, osaamisen ja tehtävänkuvan päivittämistä sekä työtilojen ja -välineiden tarkistamista.

Pandemiassa on otettava käyttöön kaikki liikenevät sosiaali- ja terveydenhuollon resurssit, niin julkisen, yksityisen kuin järjestöjen. Tätä voisi vahvemmin tuoda esiin valmiussuunnitelmassa. Tämä on syytä huomioida hyvinvointialueilla ja sote-palvelutuotannossa sekä niiden sopimuksissa ennakoivasti. Työntekijöiden osalta työterveyshuollon tehokas hyödyntäminen kriisitilanteessa on ehdottoman tärkeää.

4. Muita muutosehdotuksia?

Lisäys sivulle 59 (10.2.): Työnantajan tulee edistää työntekomahdollisuuksia pandemian aikana huomioiden terveysturvallisuus ja pandemiaan liittyvät torjuntatoimet. Tällöin esimerkiksi etätyöhön pitää olla mahdollisuus, mikäli työtehtävät sen sallivat.

Tuovinen Anu
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 21.6.2023, VN/19612/2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 065/62/2023
Lausunnon päiväys 29.8.2023
Laatija Anu Tuovinen

Lue lisää aiheesta