Akavan lausunto: valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville

Lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle Akava pitää opasta tarpeellisena ja tehtyjä linjauksia pääosin hyvinä todeten, että opas ei kuitenkaan välttämättä kaikilta osin auta käytännön ongelmien ratkaisussa.

12.8.2022

Lausuntopyyntö: Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville.

Kommentit kappaleittain.

Johdanto

Akava toteaa yhteenvetona yleisinä huomioina oppaasta seuraavaa:

  • Akava pitää opasta tarpeellisena ja tehtyjä linjauksia pääosin hyvinä.
  • Opas ei kuitenkaan välttämättä kaikilta osin auta käytännön ongelmien ratkaisussa. Oppaassa olisi tärkeää tunnistaa nykyisen järjestelmän keskeisiä ongelmia. Luvuittain voisi olla tarpeen pohtia nykytilannetta ja järjestelmässä tunnistettuja ongelmia ja näiden pohjalta tarjota konkreettisia ratkaisuja ja linjauksia. Keskeisiä haasteita ovat kuntoutuspalveluiden ja niiden oheispalvelujen vastuunjaon epäselvyys: esim. perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja työterveyshuolto tai lapsilla ja nuorilla kuntoutuspalveluiden ja opetustoimen vastuunjako.
  • Työkykynäkökulmaa ja työterveyshuollon roolia olisi tarpeen käsitellä kattavammin useissa luvuissa.
  • Kuntoutuksen nykyinen resurssipula tulisi huomioida oppaassa. Resurssipulan vuoksi kuntoutusta on liian vähän ja liian vähäinen kuntoutus ei voi olla vaikuttavaa eikä kustannusvaikuttavaa. Oppaassa olisi tarpeen ponnekkaammin ottaa kantaa siihen, millaisessa haarukassa kuntoutuksen määrä ja tiheys liikkuvat.
  • Positiivista on toimintakykynäkökulma ja eri alojen suoravastaanotot, jotka ovat kuntoutuksen oikea-aikaisuuden ja tarkoituksenmukaisen resurssien käytön kannalta oleellisia.

Kpl 2 – Kuntoutus

Kpl 3 – Toiminta- ja työkyky

Kpl 4 – Hyvät kuntoutuskäytännöt ja vaikuttava kuntoutus

Kpl 5 – Lääkinnällisen kuntoutuksen koordinointi ja ohjauspalvelut

Kpl 6 – Sopeutumista tukevat palvelut

Kpl 7 – Kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja seuranta

Kpl 8 – Kuntoutuspalveluiden järjestäminen

Kpl 9.1 Lasten ja nuorten kuntoutus (0-18-vuotiaat)

Kpl 9.2 – Työikäisten kuntoutus

kpl 9.3 – Ikääntyneiden kuntoutus

Kpl 10.1 – Kuulon kuntoutus

Kpl 10.2 – Näönkuntoutus

Kpl 12 – Neuropsykiatristen häiriöiden tukitoimet ja kuntoutus

Kpl 13 – Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat

Kpl 14 – Toimintakykyä tukevat hoidot

Kpl 15 – Manuaaliset hoidot

Kpl 16 – Kuntoutuspalveluiden johtaminen ja kehittäminen

Kpl 17 – Lait ja säädökset

Käsitteet

Liite 1. Oppaan valmisteluun osallistuneet

 

Ojala Katri
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 7.6.2022, VN/16726/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 091/62/2022
Lausunnon päiväys 11.8.2022
Laatija Katri Ojala

Lue lisää aiheesta