Akavan lausunto valtioneuvoston asetuksesta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Akava pitää työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa prosessin sujuvoittamisen tavoittelua kannatettavana asiana.

31.10.2022

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muutokset 2 lukuun

Lausuttavaa esitetystä 5 §:stä (työllistymissuunnitelman ja sitä korvaavan suunnitelman hyväksyminen)?

Pidämme prosessin sujuvoittamisen tavoittelua kannatettavana asiana. Ehdotuksen mukaan määrällisestä työnhakuvelvollisuudesta voitaisiin työnhakijan kanssa sopia puhelimitse. Sisältyykö tällaiseen menettelyyn työnhakijan oikeusturvaan kohdistuva riski? Kuinka voidaan jälkikäteen tarvittaessa osoittaa, mitä puhelun aikana tarkkaan ottaen on sovittu? Tuleeko velvoite voimaan välittömästä puhelinkeskustelun jälkeen, vai vasta jälkikäteisen kirjallisen dokumentin hyväksynnän jälkeen?

Esityksestä käy ilmi, että toistaiseksi voimassa olevaksi ehdotettava menettely olisi parhaillaan käytössä määräaikaisena. Onko menettelytavan mahdollisesta edellä kuvatusta riskistä tai epäselvyyksistä saatavissa kokemusperäistä tietoa? Esitämme, että työnhakijan oikeusturvan toteutumista kyseisessä tilanteessa kuvattaisiin esityksessä nykyistä laajemmin.

Muutokset 6 lukuun

Lausuttavaa esitetystä 16 §:n muutoksesta (palkkatuettuun työhön myönnetyn tuen hakeminen ja maksaminen)?

Lausuttavaa esitetystä 16 a §:stä (kauppavaikutuksen arviointi)?

Muutokset 14 lukuun

Lausuttavaa 39, 40, 42, 43, 46 ja 52 §:stä sekä kumottavaksi ehdotetusta 41 §:stä (avustuksen myöntäminen sosiaaliseen yritystoimintaan)?

Taulu Heikki
Akava ry

 

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 21.10.2022, VN/27719/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 150/62/2022
Lausunnon päiväys 24.10.2022
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta