Akavan lausunto vapaasta sivistystyöstä annetun lain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja puoluelain muuttamisesta sekä luonnoksesta vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa Akava pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina. Akavan mukaan esityksessä ehdotetut muutokset muun muassa parantaisivat ja helpottaisivat työssä ja muualla hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä tukisivat jatkuvan oppimisen uudistusten linjausten toimeenpanoa.

8.9.2023

Lausuntopyyntö vapaasta sivistystyöstä annetun lain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja puoluelain muuttamisesta sekä luonnoksesta vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 3 §

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 6 c §. Onko vapaasta sivistystyössä annetun lain 6 c §:ään ehdotettu osaamismerkkien määritelmä onnistunut?

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 13 §

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 13 b §

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 24 §

Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 9 d §

Puoluelain 8 §

Puoluelain 8 a §

Vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 5 §

Vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 6 b §

Onko teillä täydennettävää vaikutusarvioihin?

Muut kommentit ehdotuksiin liittyen

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Akavan lausunnon pääkohdat:

  • Akava pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina.
  • Osaamismerkkien vaatiman osaamisen arviointi tulee olla kelpoisten opettajien työtä ja siihen tulee olla varattuna riittävät resurssit.
  • Opintokeskusten ja järjestöjen maksuliikenteen avaaminen parantaa maksuliikenteen avoimuutta.

Osaamismerkkeihin liittyvien ehdotusten tavoitteena on tuoda näkyviin perustaitojen osaamisen vahvistaminen säätämällä mahdolliseksi vapaan sivistystyön osaamismerkkien suoritustietojen tallentaminen opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon. Akavan mukaan esityksessä ehdotetut muutokset parantaisivat ja helpottaisivat työssä ja muualla hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä tukisivat jatkuvan oppimisen uudistusten linjausten toimeenpanoa. Samalla Akava kuitenkin huomauttaa, että osaamisen arviointi on kelpoisten opettajien työtä ja vaatii tosiasiallisesti esitettyä parempaa resursointia.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vapaasta sivistystyöstä annettua lakia siten, että lakiin lisättäisiin selvyyden vuoksi nimenomainen säännös opintokeskusten järjestöille maksamasta koulutus- ja opintokerhotuesta sekä järjestöjen kustannusten huomioimisesta opintokeskusten valtionosuuden yksikköhintalaskennassa. Puoluelakia ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että valtionosuutta ei pidettäisi puoluelain tarkoittamana tukena.

Akava pitää tärkeänä, että ehdotuksilla helpotetaan puoluerahoituksen valvontaa ja tehdään opintokeskusten ja järjestöjen välisestä rahaliikenteestä ja raportoinnista nykyistä täsmällisempää ja läpinäkyvämpää. Samaan aikaan on tärkeää, etteivät muutokset vaaranna nykyisten opintokeskusten ja järjestöjen välistä yhteisten opintojen järjestämistapaa.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 14.8.2023, VN/22054/2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 073/62/2023
Lausunnon päiväys 7.9.2023
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta