Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Palkansaajakeskujärjestöt SAK, Akava ja STTK pitävät valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esitystä pääosin kannatettavana.

24.4.2020

Palkansaajakeskujärjestöt SAK, Akava ja STTK pitävät valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esitystä pääosin kannatettavana.

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että Kevan hallintorakennetta ja hallintoelinten kokoonpanoa muutettaisiin. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka perusteella Kevan jäsenyhteisöiksi voisi liittyä myös kuntien määräysvallassa olevat osuuskunnat.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry ja STTK ry. pitävät esitystä pääosin kannatettavana. SAK, Akava ja STTK kiinnittävät huomiota vielä seuraaviin kysymyksiin, joita jatkovalmistelussa olisi syytä pohtia.

Kun lähtökohtaisesti on tarkoitus lähestyä yksityisen alan työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoelimissä olevaa jakoa työntekijöitä ja työnantajia edustavien hallinnon jäsenten osalta, on hyvä huomioida, että vuonna 2016 tehdyssä kilpailukykysopimuksessa sovittiin työeläkemaksun jaosta niin, että palkansaajien maksuosuus kasvoi ja työnantajien maksuosuus pieneni. Tästä seurauksena myös palkansaajien määrä hallintoneuvostojen jäsenten osalta nousi vuoden 2019 aikana ja on nousemassa hallitusten osalta vuoden 2020 alusta. Tämän tulisi heijastua myös Kevan hallintoon.

Palkansaajajärjestöt kiinnittävät huomiota myös hallituksen esityksen yleisperustelujen kohtaan, jossa todetaan, että ”…palkansaajajärjestöjen yhteistä ehdotusta ei voida pitää enää tarkoituksenmukaisena.” Tulevaisuudessa pääsopijajärjestöjen määrä voi eri syistä vaihdella, joten tätä kysymystä voisi olla hyvä vielä arvioida uudelleen.

Esitysluonnoksen 14 §:ssä säädettäisiin toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksista. Kelpoisuusvaatimuksiin tulisi lisätä myös vaatimus hyvästä työeläkevakuutustoiminnan tuntemuksesta samaan tapaan kuin yksityisten työeläkevakuutusyhtiöiden toimitusjohtajien kelpoisuudesta säädetään. TVYL 11 §:n 2 momentin mukaan työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtajalta ja toimitusjohtajan sijaiselta edellytetään hyvää työeläkevakuutustoiminnan, sijoitustoiminnan ja liikkeenjohdon tuntemusta.

Esityksessä säädettäisiin jatkossa kuntien määräysvallassa olevien osuuskuntien ja niiden omistamien yhtiöiden liittymismahdollisuudesta Kevan jäsenyhteisöksi. SAK, Akava ja STTK pitävät tätä tärkeänä lisäyksenä. Ongelmaksi voi muodostua voimaantulon myöhäisyys, joka esityksen mukaan olisi 1.4.2020, jos osuuskuntia perustetaan ja niihin siirretään henkilöstöä ennen voimaantuloa. Miten varmistetaan se, että mahdollisesti ennen lain voimaantulevien perustettavien osuuskuntien palveluksessa olevat säilyttävät lisäeläketurvansa?

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Akava ry

STTK ry

Lisätiedot

Sinikka Näätsaari
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
sinikka.naatsaari@sak.fi

Katri Ojala
Akava ry
katri.ojala@akava.fi

Samppa Koskela
STTK ry
samppa.koskela@sttk.fi

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö VM/1542/03.01.00/2019 VM120:00/2019 hankkeen lausunto
Lausunnon diaarinumero 103/62/2019
Lausunnon päiväys 22.11.2019
Laatijat Näätsaari Sinikka, Ojala Katri, Koskela Samppa

Lue lisää aiheesta