Suositus sukupuolivaikutusten arvioinnista päivitettiin

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat päivittäneet suosituksen työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutusten arvioinnista. Päivitys on yksi useista toimenpiteistä, jotka kuuluvat hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen samapalkkaisuusohjelmaan vuosille 2020–2023. Ohjelma kokoaa yhteen hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen toimenpiteet palkkatasa-arvon edistämiseksi vuosina 2020–2023. Ne on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä ja tavoitteena on naisten ja miesten keskimääräisen palkkaeron kaventaminen ja samapalkkaisuusperiaatteen toteutuminen.

22.11.2021

Sukupuolivaikutusten arviointi tarkoittaa ehdotusten, toimenpiteiden, hankkeiden, määräysten ja käytäntöjen arviointia siltä kannalta, miten ne vaikuttavat tai tulevat vaikuttamaan eri sukupuoliin. Työ- ja virkaehtosopimusten laadullisilla määräyksillä ja palkkaratkaisuilla sekä niiden toteuttamistavalla on merkitystä samapalkkaisuuden toteutumisessa. Kuhunkin ympäristöön parhaiten sopivalla tavalla voidaan edistää sukupuolten tasa-arvoa ja kaventaa naisten ja miesten välistä palkkaeroa. Näin voidaan varmistaa, ettei naisia ja miehiä aseteta perusteettomasti eri asemaan.

Työehtosopimusten sukupuolivaikutuksia on syytä arvioida aktiivisesti neuvottelujen yhteydessä tai osana jatkuvaa sopimustoimintaa. Suvausta on pidetty yhtenä keinona vähentää eriarvoisuutta ja edistää sukupuolten tasa-arvoa ja sillä halutaan estää sekä välitön että välillinen syrjintä. Työelämän ja sopimustoiminnan muuttuessa myös tasa-arvon toteutuminen voi asettaa uusia haasteita ja avata uusia näkökulmia. Työ- ja virkaehtosopimuksissa voi olla tarpeen kehittää uusia kirjauksia.

Tutustu suositukseen
Työmarkkinakeskusjärjestöjen suositus sukupuolivaikutusten arvioinnista 221121

 

Tutustu samapalkkaohjelmaan

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162623

 

Lisätietoja:

Lotta Savinko

tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö

+358 40 5044356

Lue lisää aiheesta