Jaettu perhevastuu tuo työelämään parempaa tasa-arvoa

Perhevapaauudistuksen tavoitteena on perhevapaiden tasaisempi jakautuminen. Toisin sanoen tarkoitus on, että isät käyttävät oikeuttaan perhevapaisiin enemmän. Samalla, kun lapsi saa viettää aikaa molempien vanhempiensa kanssa, sukupuolten tasa-arvo ja palkkatasa-arvo kohenevat. Elokuun alussa voimaan tullutta uudistusta viedään parhaillaan työehtosopimuksiin ja työpaikkojen arkeen.

8.3.2023

Muutoksen toteutuksessa olemme vielä alkuvaiheessa, mutta haluan nostaa esiin neuvottelujärjestöjemme JUKOn ja YTN:n sekä liittojemme työn uudistuksen viemiseksi työehtosopimuksiin ja kiittää niitä onnistuneesta tasa-arvotyöstä. Kiitoksen ansaitsevat myös työnantajat, jotka ovat edistäneet akavalaisten mahdollisuuksia tasa-arvoisiin perhevapaisiin sekä työnantajaliitot, jotka ovat työehtosopimuksissaan sopineet tasa-arvoisen palkallisen perhevapaan osaksi työehtosopimusta.

Uusi perhevapaajärjestelmä on kritiikistä huolimatta kohtuullisen onnistunut ja avaa latua jatkokehittämiselle. Mielestäni arvokasta on erityisesti se, että uudistuksessa huomioidaan perheiden monimuotoisuus ja erilaisten perhemuotojen yhdenvertaisuus. Uudistuksen toimivuudesta on kertynyt melko vähän käytännön kokemusta ja sen vaikutuksia pitää arvioida tarkoin.

Vapaiden tasajako on kannattavaa, jos molemmat vanhemmat ovat työllisiä

Jos perhevapaa jätetään jakamatta vanhempien kesken, päätöstä perustellaan usein taloudellisilla syillä, mutta tosiasiassa mahdollisimman tasainen jako on perheelle usein taloudellisestikin paras ratkaisu. Työmarkkinaekonomistimme Eugen Koevin laskelmat osoittavat, että työllisten vanhempien perheissä taloudellinen näkökulma useimmiten puoltaa vanhempainvapaan tasajakoa. Kun isän vanhempainvapaan vaihtoehtona on perheissä usein, että äiti jää hoitovapaalle, tästä aiheutuva tulonmenetys voi olla huomattava. Hoitovapaan ajalta Kela maksaa kotihoidontukea, joka ei ole ansiosidonnainen.

Perhevapaiden epätasainen jako vanhempien kesken on merkittävä tekijä miesten ja naisten tasa-arvon ongelmien taustalla. Ajattelemme Suomessa mielellään olevamme tasa-arvon edelläkävijöitä, mutta tasa-arvon edistämiseksi pitää tehdä töitä jatkuvasti. Jotta perhe- ja hoivavastuu jakautuu tasa-arvoisesti, meidän pitää toimia yhä aktiivisemmin perhevastuun edistämiseksi.

Asenteiden ja toimintakulttuurin muutosta tarvitaan

Muutoksia tarvitaan perheissä, työpaikoilla, työ- ja virkaehtosopimuksissa sekä asenteissa ja toimintakulttuurissa. Perhevapaat ovat tavalla tai toisella läsnä kaikilla työpaikoilla. Keskeinen lähtökohta muutoksen toteutumiselle on, että työpaikoilla suhtaudutaan avoimesti ja myönteisesti perhevapaisiin sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Tämä on tärkeää siitä huolimatta, että uusi järjestelmä ja joustomahdollisuudet voivat lisätä hallinnollisia tehtäviä ja työhön liittyvää organisointia.

Tasa-arvolaki velvoittaa jokaisen työnantajan edistämään sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti, jotta työntekijät voivat tasavertaisesti toteuttaa vanhemmuuttaan. Tämä koskee kaikkia työnantajia – olipa työntekijöiden lukumäärä mikä tahansa.

Uudistus jää puolitiehen, jos mikään ei muutu perheissä, joissa isä ei käytä vapaita tai perhevastuuta ei jaeta. Perheiden ratkaisuihin vaikuttavat talouspohdintojen ohella vanhempien kohtaamat asenteet ja vakiintuneet käytänteet. Jos työpaikalla suhtaudutaan myönteisesti isien perhevapaisiin eikä työntekijän tarvitse murehtia mahdollisista kielteisistä vaikutuksista toimenkuvaan tai uraan, perhe voi vapaammin ja omista lähtökohdistaan suunnitella perhevapaaratkaisuja.

Perheissä tarvitaan tietoa siitä, mitä tulisi ottaa huomioon, kun lasketaan miten päätökset vaikuttavat perheen talouteen ja pohditaan, mikä on paras ratkaisu lapsenhoidon ja perhevastuun näkökulmasta sekä työn ja perheen yhteensovittamiseksi. Tietoa uudesta järjestelmästä ja tukea perheille on saatavilla esimerkiksi Kelasta, neuvoloista ja lukuisilta muilta tahoilta, mutta muut vanhemmat ja ystävät voivat kertoa kokemuksistaan uuden perhevapaajärjestelmän tuomista joustoista ja mahdollisuuksista. Meidän jokaisen kollegana, ystävänä tai perheenjäsenenä on myös hyvä tuulettaa asenteitamme.

Seuraava askel perhevapaauudistuksen jälkeen on uudistaa lasten hoitotukijärjestelmää niin, että naiset eivät jää kannustinloukkuun työllistymisessään. Esitämme, että seuraavalla hallituskaudella aloitetaan lastenhoidon tukijärjestelmän uudistus, jotta perhe- ja hoivavastuu jaetaan tasaisesti vanhempien kesken ja voimme edelleen lisätä työelämän tasa-arvoa.

 

Lisätietoja:

Maria Löfgren

puheenjohtaja

+358 40 568 2798