Ylpeästi sateenkaari-ihmisten asialla

Kansainvälisen Pride-kuukauden aikana on syytä myös tyytyväisyyteen. Sateenkaarivähemmistöjen asema suomalaisessa työelämässä on parantunut merkittävästi viime vuosikymmeninä.

12.6.2023

Dosentti Jukka Lehtonen on kuvannut muutosta kirjoittamassaan Akava Works -artikkelissa: Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus tyoelamassa, katsaus 50 viime vuoden kehitykseen.

Sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä kielletään monissa kansallisissa laeissamme, yhdenvertaisuuslaissa, tasa-arvolaissa ja rikoslaissa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Työpaikoilla on lisäksi velvoite edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta paljon työtä on yhä tehtävänä. Akava Worksin Aula Researchilla teettämästä kyselytutkimuksesta selviää, kuinka lähes kolmannes 18–35-vuotiaista korkeasti koulutetuista nuorista aikuisista on havainnut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa epäasianmukaista tai syrjivää kohtelua opiskeluissa tai työpaikalla. Tämä on ilmennyt muun muassa haukkumisena, loukkaavina sanoina, epäasiallisena vitsailuna ja kiusaamisena.

Työnantajalla on lain mukaan yksiselitteinen velvollisuus puuttua tietoonsa tulleeseen syrjintään. Lisäksi työnantajan pitää suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti edistää sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä kehittämällä työtapoja ja työoloja. Syrjintää kokeneiden apuna ja tukena ovat työpaikkojen luottamushenkilöt, ammattiliitot ja työsuojeluviranomaiset, joiden kautta syrjintää kokeneiden ihmisten on mahdollista lähteä puolustamaan oikeuksiaan.

Kesäkuun alusta voimaan astuneet yhdenvertaisuuslain muutokset laajensivat yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa työelämässä. Jatkossa myös hän on syrjintää kokeneiden työntekijöiden apuna. Lisäksi lakimuutos laajensi yhdenvertaisuuden edistämis- ja suunnitteluvelvoitteen varhaiskasvatukseen ja vahvisti koulutuksen järjestäjän velvollisuutta puuttua häirintään.

Jatkossa tietoon tulleeseen häirintään puuttumatta jättäminen katsotaan syrjinnäksi. Sateenkaarivähemmistöjen oikeuksien toteutumista tukee myös muutos, jonka mukaan häirintä voi koskea yhden ihmisen sijaan koko ihmisryhmää. Akava on ollut aktiivisesti vaikuttamassa yhdenvertaisuuslain muutoksiin.

Kaikki tärkeä työ ei kuitenkaan ole tehtävissä lainsäädännön avulla. Sen rinnalla työpaikoilla tarvitaan tietoa ja esimerkkejä ihmisten moninaisuudesta ja sen tuomista hyödyistä. Tietoa tarvitaan ennakkoluulojen vähentämiseksi, lisäksi se antaa työkaluja vähemmistöt huomioon ottavien toimintamallien luomiseksi.

Tähän tarpeeseen Akava ja sen jäsenliitot ovat pyrkineet vastaamaan Avoin tiedolle -kampanjalla työelämän yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta. Kampanjan aikana viestitään monipuolisesti inklusiivisuudesta ja sen merkityksestä työpaikoilla. Inklusiivisuus merkitsee yhdenvertaista ja syrjimätöntä sekä kaikkia osallistavaa ja mukaan ottavaa toimintatapaa. Lisäksi järjestämme koulutuksia yhdessä Seta ry:n kanssa ja tapahtumia Helsinki Pride -viikolla. Yksi konkreettinen työkalu sateenkaarimyönteisyyden lisäämiseksi on Akavan ja Setan kehittämä huoneentaulu, jonka avulla jokaisella työpaikalla voidaan parantaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Vaikka virallinen kampanja kestää Pride-kuukauden ajan, on Avoin tiedolle -ajattelu suotavaa vuoden jokaisena päivänä. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä jokainen meistä voi oppia aina uutta ja lisätä ymmärrystään ihmisten moninaisuudesta. Sateenkaari-ihmisten oikeuksien toteutumiseksi tarvitaan vähemmän ennakkoluuloja ja enemmän aktiivista rinnalla seisomista.

Lue lisää aiheesta