Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kausityölain muuttamisesta

Akava pitää lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle lausuttavana olevaa luonnosta kausityölain muuttamiseksi perusteltuna ja katsoo sen onnistuvan tavoitteissaan sujuvoittaa kausityöntekijöiden maahantuloa. Työnantajien velvollisuudet ja työntekijöiden oikeudet ovat esityksessä tasapainossa. Akavan näkökulmasta esitysluonnoksen tavoitteet ovat kannatettavia.

3.11.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle kausityölain muuttamisesta

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava pitää lausuttavana olevaa luonnosta kausityölain muuttamiseksi perusteltuna ja katsoo sen onnistuvan tavoitteissaan sujuvoittaa kausityöntekijöiden maahantuloa. Työnantajien velvollisuudet ja työntekijöiden oikeudet ovat esityksessä tasapainossa.
  • Työperäisen maahanmuuton kokonaisuutta kehitettäessä on ensisijaista varmistaa, että maahantulijoille on käytössä nykyistä nopeammat ja joustavampaan työntekoon oikeuttavat lupaprosessit sekä tarjolla riittävää kielikoulutusta.

Akava pitää perusteltuna lausuttavana olevaa luonnosta hallituksen esitykseksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta.

Akavan näkökulmasta esitysluonnoksen tavoitteet ovat kannatettavia. Esityksessä ehdotetaan lakia muutettavaksi siten, että kausityöntekijän mahdollisuutta vaihtaa työnantajaa Suomessa ollessaan helpotetaan. Samalla työnantajan hallinnollista taakkaa kevennetään työntekijätietojen ilmoittamisen osalta. Kausityöntekijöiden maahan paluuta helpotetaan siten, että aiemman työnantajan palvelukseen aiempaan työhön palaavan kausityöntekijän ei tarvitse esittää selvitystä työnteon edellytyksistä ja työehdoista. Akava pitää erittäin tärkeänä, että esityksessä on huomioitu näiden muutosten rinnalla ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisy ja työnantajan seuraamuksia mahdollisissa väärinkäyttötapauksissa on tarkasteltu aiempaa laajemmin.

Työperusteisten oleskelulupien käsittelyn nopeuttamista sekä ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnan toimenpiteitä valmistellaan parhaillaan laajassa yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Akava korostaa, että työperäisen maahanmuuton kokonaisuutta kehitettäessä on ensisijaista varmistaa, että kaikille maahantulijoille on käytössä nykyistä nopeammat maahantuloon ja joustavampaan työntekoon oikeuttavat lupaprosessit sekä mahdollisuus riittävään kielikoulutukseen.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 13.10.2020/Dnro TEM 100:00/2020, VN/22476/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 113/62/2020
Lausunnon päiväys 3.11.2020
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta