Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Akava katsoo työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa, että muutosdirektiivin tavoite edistää lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua on kannatettava. Implementointi työlainsäädäntöömme on tehty direktiivin tavoitetta toteuttaen ja ottaen huomioon työlainsäädännön erityispiirteet. Akava pitää ehdotettua siirtymäsäännöksen mallia perusteltuna.

11.5.2020

Akava katsoo työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa, että muutosdirektiivin tavoite edistää lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua on kannatettava. Implementointi työlainsäädäntöömme on tehty direktiivin tavoitetta toteuttaen ja ottaen huomioon työlainsäädännön erityispiirteet. Akava pitää ehdotettua siirtymäsäännöksen mallia perusteltuna.

Hallituksen esitys eduskunnalle työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Akava katsoo, että muutosdirektiivin tavoite edistää lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua on kannatettava. Implementointi työlainsäädäntöömme on tehty direktiivin tavoitetta toteuttaen ja ottaen huomioon työlainsäädännön erityispiirteet.

1) Lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun edistäminen palkkauksessa ja työehdoissa

Vähimmäispalkan käsitteen muutos palkaksi (5 §)

– Ei huomioita

Alihankinnassa ja yritysryhmän sisäisessä siirrossa mahdollisuus soveltaa ulkomaista yritystä sitovaa työehtosopimusta (5 §)

– Ei huomioita

Majoitusolosuhteita koskeva vaatimus (6a §)

– Ei huomioita

Työsuhteen lisäehdot pitkäaikaisessa lähettämisessä (4a §)

– Ei huomioita

Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yritysten sisäisen siirron yhteydessä annetussa laissa tarkoitetut työntekijät (1a §)

– Ei huomioita

2) Kustannusten korvausta koskevat ehdotukset, yleisen järjestyksen mukainen suojasäännös ja olettamasäännös

Matka-, majoitus kustannukset alkuperämaasta Suomeen ja yleisen järjestyksen mukainen suojasäännös (5a §:n 1 mom)

– Akava kannattaa suojasäännöksestä säätämistä.

Matka-, majoitus ja ruokailukustannusten korvaaminen Suomessa työskentelyn aikana

Olettamasäännös epäselviin tilanteisiin maksetun erän luonteesta (palkkaa vaiko kustannusten korvaus)

– Ei huomioita

3) Työsuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä (7§)

Ilmoitusmenettely lähettämisen keston pidentämisestä (7a§)

– Ei huomioita

4) Voimaantulo, siirtymäaika

– Akava pitää ehdotettua siirtymäsäännöksen mallia perusteltuna.

5) Muut huomiot

– Ei huomioita

 

Miia Kannisto
Akava ry

Lausuntopyyntö 26.3.2020, VN 6446/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 032/62/2020
Lausunnon päiväys 23.4.2020
Laatija Miia Kannisto

Lue lisää aiheesta