Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n lausunto muutosehdotuksista eräisiin Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksiin ja suosituksiin

Lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle SAK, Akava ja STTK kannattavat Kansainvälisen työjärjestön hallinto-neuvoston ehdotusta yleissopimukseksi ja suositukseksi eräiden ILOn yleissopimusten ja suositusten osittaisesta muuttamisesta.

20.2.2023

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö: muutosehdotukset eräisiin Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksiin ja suosituksiin

Pyydettynä lausuntonaan palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK lausuvat seuraavasti:

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) lausuntopyynnössä on todettu, että Kansainvälisen työjärjestön (ILO) hallintoneuvosto on antanut ehdotuk-sen yleissopimukseksi ja suositukseksi eräiden ILOn yleissopimusten ja suositusten osittaisesta muuttamisesta. Muutosehdotukset liittyvät turvallisten ja terveellisen työolosuhteiden sisällyttämiseen ILOn työelämän perusperiaatteita ja oikeuksia koskevan julistuksen (1998) 2 artiklaan.

Asiaan liittyen on annettu raportti Proposed Convention and Recom-mendation concerning the partial revision of 15 international labour in-struments following the inclusion of a safe and healthy working envi-ronment in the ILO’s framework of fundamental principles and rights at work. Raportin sivulla 6 on todettu, että esitetyt muutosehdotukset ovat luonteeltaan puhtaasti teknisiä ja muodollisia, ja niillä pyritään säilyttä-mään kansainvälisten työnormien selkeys sekä johdonmukaisuus.

SAK, Akava ja STTK kannattavat Kansainvälisen työjärjestön hallinto-neuvoston ehdotusta yleissopimukseksi ja suositukseksi eräiden ILOn yleissopimusten ja suositusten osittaisesta muuttamisesta.

Lisätietoja

Paula Ilveskivi, lakimies
paula.ilveskivi@sak.fi

Miia Kannisto, johtava asiantuntija
miia.kannisto@akava.fi

Katariina Sahlberg, juristi
katariina.sahlberg@sttk.fi

Lisätiedot

Paula Ilveskivi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
paula.ilveskivi@sak.fi

Miia Kannisto
Akava ry
miia.kannisto@akava.fi

Katariina Sahlberg
STTK ry
katariina.sahlberg@sttk.fi

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 12.1.2023, VN/35088/2022, VN/35088/2022-TEM-2
Lausunnon diaarinumero 019/62/2023
Lausunnon päiväys 15.2.2023
Laatijat Ilveskivi Paula, Kannisto Miia, Sahlberg Katariina

Lue lisää aiheesta