Akavan esitykset lainsäädäntömuutoksiksi – häirintä, epäasiallinen kohtelu ja väkivalta työssä

Akava esittää, että lainsäädäntöä tiukennetaan, jotta häirintää ja väkivaltaa työelämässä voidaan ennaltaehkäistä ja poistaa tehokkaammin. Muutokset voidaan tehdä työturvallisuuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

25.11.2021

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

  • Työturvallisuuslain häirintää koskevaa säännöstä muutetaan siten, että työnantajan velvollisuutta ennaltaehkäistä ja puuttua häirintään, seksuaaliseen häirintään ja epäasialliseen kohteluun tiukennetaan. Häirinnälle ja epäasialliselle kohtelulle pitää olla työelämässä nollatoleranssi.
  • Työturvallisuuslain häirintää koskevaan säännökseen lisätään työnantajan velvollisuus varmistaa häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun loppuminen viipymättä. Häirinnän kohteeksi joutuneelle henkilölle ei saa aiheutua työhön tai työsuhteen ehtoihin liittyviä kielteisiä seuraamuksia.
  • Maalittaminen eli työhön liittyvä järjestelmällinen häirintä kriminalisoidaan eli säädetään rangaistavaksi teoksi rikoslaissa. Viranomaisiin kohdistuvasta maalittamisesta säädetään lisäksi erikseen omassa säännöksessä rikoslaissa. Maalittaminen tulee ottaa täsmällisesti huomioon myös työturvallisuuslaissa.
  • Työturvallisuuslain rangaistussäännöksiin lisätään väkivallan uhkaa ja häirintää koskevien säännösten noudattamisen laiminlyönti työturvallisuusrikkomuksena.

 Väkivalta ja sen uhka

  • Työnantajan velvollisuutta järjestää työ ja työskentelyolosuhteet muutetaan siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ennaltaehkäistään ja väkivallan uhkaan puututaan nykyistä tehokkaammin.
  • Työssä, jossa esiintyy väkivallan uhka tai vaara, työnantajan on huolehdittava siitä, että yksintyöskentelyä rajoitetaan nykyistä velvoittavammin siten, että väkivallan uhka tai vaara voidaan välttää.
  • Työssään väkivallan kohteeksi joutuneella työntekijällä on aina oikeus saada työnantajan kustantamaa tarvittavaa jälkihoitoa työterveyshuollossa.

Lisätietoja:

Katarina Murto

työmarkkinajohtaja

+358505689188

Lue lisää aiheesta